Preisliste

Leistung Einzelpreis  Kombipreis (6x)
Massage  20 € 110 €
Krankengymnastik 26 €

150 €

Manuelle Therapie 30 €

170 €

FOI 30 €

170 €

Fango 9 €

50 €