Preisliste

Leistung Einzelpreis  Kombipreis (6x)
Massage  18 € 98 €
Krankengymnastik 22 €

125 €

Manuelle Therapie 26 €

145 €

FOI 26 €

145 €

Fango 8 €

45 €