Preisliste

Leistung Einzelpreis  Kombipreis (6x)
Massage  22 € 125 €
Krankengymnastik 27 €

155 €

Manuelle Therapie 32 €

185 €

FOI 32 €

185 €

Fango 10 €

55 €