Preisliste

Leistung Einzelpreis  Kombipreis (6x)
Massage  19 € 105 €
Krankengymnastik 25 €

140 €

Manuelle Therapie 29 €

165 €

FOI 29 €

165 €

Fango 8 €

45 €